Regulamin Licencji SaaS

Regulamin udostępnienia oprogramowania sklepów internetowych Beeq

§1 Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady świadczenia przez Beeq Sp. z o.o. usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Korzystanie z Oprogramowania warunkowane jest zaakceptowaniem przez Użytkownika warunków niniejszego regulaminu oraz respektowaniem z jego strony obowiązujących przepisów prawa.

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

§2 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi polegającej na udostępnianiu Użytkownikom na okres abonamentu oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie pomocy technicznej dotyczącej korzystania z tego oprogramowania.

Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Beeq Sp. z o.o dostępny pod adresem: tanisklep.com.pl lub bestcheapshop.online
Sklepy internetowe – forma działalności handlowej realizowana w sieci internetowej przy użyciu odpowiedniego oprogramowania komputerowego.

Oprogramowanie (Oprogramowanie Sklepu internetowego) – program komputerowy w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych , służący do prowadzenia sklepu internetowego, udostępniany Użytkownikowi przez Beeq Sp. z o.o w ramach Usługi.

Asysta – wsparcie, zwłaszcza techniczne, Użytkownika w zakresie korzystania z Oprogramowania, a także prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem Oprogramowania.

Beeq Sp. z o.o – właściciel i administrator Serwisu – Beeq Sp. z o.o. z siedzibą w Palikije Pierwsze 4, Wojciechów, kod 24-204 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000764001 o kapitale zakładowym  5000,00 zł (w całości wpłacony), e-mail: sklepy@tanisklep.com.pl lub store@bestcheapshop.online

Usługi – usługi świadczone przez Beeq Sp. z o.o na rzecz Użytkownika na podstawie umowy zawartej z Użytkownikiem w oparciu o Regulamin, polegające w szczególności na udostępnianiu Użytkownikowi – na okres abonamentu – oprogramowania komputerowego do prowadzenia sklepu internetowego oraz udzielaniu w tym okresie porad polegających na przekazywaniu informacji oraz komunikatów systemowych oraz edukacyjnych odnoszących się do możliwości wykorzystania oprogramowania, w tym dostępnych funkcji oraz ewentualnych rozszerzeń.

Użytkownik – Przedsiębiorca korzystający z Usługi w związku ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym także działalnością nierejestrowaną w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (działalność nierejestrowana).

Konto – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Serwisu aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usług.

Przedsiębiorca – podmiot niebędący Konsumentem, w tym również osoba fizyczna prowadząca działalność nierejestrowaną.

Konsument – podmiot będący konsumentem w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny.

Płatność Cykliczna – udostępniana na żądanie Użytkownika forma płatności abonamentu za Usługi, polegająca w szczególności na cyklicznym automatycznym pobieraniu środków (obciążaniu) ze wskazanej przez Użytkownika karty płatniczej odpowiednią kwotą abonamentu, na zasadach określonych w Regulaminie.

§3 Oprogramowanie Sklepu internetowego

Beeq Sp. z o.o oświadcza, że przysługują mu wyłączne autorskie prawa majątkowe do Oprogramowania Sklepu internetowego, za wyjątkiem tych jego elementów, które stanowią biblioteki pochodzące z tzw. otwartego oprogramowania (biblioteki open source). Biblioteki zostały załączone do Oprogramowania oraz są rozpowszechniane w ramach Oprogramowania zgodnie z warunkami licencji określającymi zasady ich eksploatacji.

Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania określonych w Regulaminie warunków i zasad korzystania z Oprogramowania Sklepów internetowych, w tym uwzględnienia zasad licencji na korzystanie z zawartych w Oprogramowaniu bibliotek open source. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować może naruszeniem wyłącznych autorskich praw majątkowych do Oprogramowania oraz pociągnięciem Użytkownika do odpowiedzialności prawnej z tego tytułu.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
§4 Postanowienia wstępne

Użytkownik może zawrzeć z Beeq Sp. z o.o umowę o bezpłatne świadczenie Usług na okres testowy, wynoszący 5 dni, z zastrzeżeniem ust. 11-12.

Umowa na okres testowy zawierana jest z chwilą opłaty abonamentu za pierwszy miesiąc działania usługi, w razie rezygnacji z usługi cała kwota zostaje zwócona

W przypadku, gdy Użytkownik zawarł Umowę na okres testowy, jednakże nie dokończył podawania danych niezbędnych do aktywowania Oprogramowania – Beeq Sp. z o.o uprawnione jest do wezwania Użytkownika (w szczególności w drodze wiadomości e-mail lub SMS) do uzupełnienia pozostałych danych. Przypomnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może być wysłane w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy i nie więcej niż 3 razy w ciągu tego okresu.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z korzystania z Usług w ramach okresu testowego.

Zawarcie umowy, o której mowa w ust. 1, wiąże się z obowiązkiem zawarcia umowy o świadczenie odpłatnych Usług.
Umowa o świadczenie Usług przez okres testowy ulega rozwiązaniu w momencie wysłania prośby o rezygnację na adres sklepy@tanisklep.com.pl.

Przedłużenie usług zawartych w sklepie polega na, skorzystaniu z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu Usług w ramach której Użytkownik określa również parametry Usługi. Umowa zostaje zawarta pod warunkiem dokonania płatności za Usługę w momencie otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail potwierdzającej prawidłowe uiszczenie przez Użytkownika opłaty za Usługi wymaga uregulowania opłaty przewidzianej w obowiązującym w dniu zawarcia umowy o świadczenie Usługi lub jej przedłużenia cenniku, po uprzednim skorzystaniu przez Użytkownika z dostępnej w Serwisie elektronicznej opcji zakupu oraz wypełnieniu warunków zamówienia. Powyższe nie dotyczy Użytkowników, którzy na podstawie indywidualnego uzgodnienia z Beeq Sp. z o.o zawarli umowę o świadczenie odpłatnych Usług z ustaleniem płatności z dołu.

Beeq Sp. z o.o zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w wypadku zalegania przez Użytkownika, który w umowie o świadczenie odpłatnych Usług zobowiązał się do płatności z dołu, z płatnościami na rzecz Beeq Sp. z o.o przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze. Niezależnie od uprawnienia do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), w wypadku zalegania przez Użytkownika z płatnościami o dłużej niż 7 dni licząc od upływu terminu płatności podanego w fakturze, Beeq Sp. z o.o jest uprawniony do wstrzymania się ze świadczeniem Usług na rzecz Użytkownika i zablokowaniem sklepu Użytkownika, do czasu otrzymania przez Beeq Sp. z o.o od Użytkownika zaległej należności.

W przypadku zakupu Usług w cenie promocyjnej, przedłużenie następuje w cenie standardowej chyba, że Strony ustalą inaczej.
Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać hasła i loginu osobom trzecim i przechowywać dane umożliwiające dostęp do Serwisu w tajemnicy. Beeq Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Użytkownika osobom trzecim swojego hasła i loginu służących do rejestracji i logowania Użytkownika w Serwisie oraz panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika.
Beeq Sp. z o.o może, wedle własnego uznania, przedłużyć danemu Użytkownikowi czas trwania okresu testowego – na zasadach uzgodnionych przez Beeq Sp z o.o oraz Użytkownika.

W przypadku Umowy na okres testowy Beeq Sp. z o.o uprawnione jest do kontaktowania się z Użytkownikiem, przez okres 60 dni po zakończeniu okresu testowego – w celu ustalenia przyczyn niezawarcia przez Użytkownika umowy o charakterze odpłatnym, a także wrażeń Użytkownika z korzystania z Oprogramowania.

§5

Zakazane jest umieszczanie w sklepach internetowych prowadzonych z wykorzystaniem Oprogramowania – zarówno po stronie Użytkownika jak i jego klientów – treści mających charakter bezprawny, w tym:

 • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;

 • naruszających dobra osobiste Beeq Sp. z o.o lub osób trzecich;

 • sprzecznych z dobrymi obyczajami;

 • mających charakter pornograficzny;

 • innych treści naruszających przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa.

Naruszenie powyższego zakazu skutkować może odpowiedzialnością prawną Użytkownika lub jego klientów. Beeq Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie w Sklepach internetowych zakazanych treści. Powyższe obowiązuje z zastrzeżeniem art. 14 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści umieszczonych w Sklepie internetowym prowadzonym przez Użytkownika z wykorzystaniem Oprogramowania Beeq Sp. z o.o przysługuje prawo uniemożliwienia dostępu do tychże treści lub ich usunięcia.

Beeq Sp. z o.o jest uprawnione do odmowy zawarcia umowy i świadczenia Usług lub też wypowiedzenia (bez zachowania okresu wypowiedzenia) zawartej już umowy, w przypadku, gdy:

 • Użytkownik poda dane żądane przez Beeq Sp. z o.o niezgodnie z rzeczywistością;

 • Beeq Sp. z o.o uprzednio rozwiązał umowę z Użytkownikiem na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik;

 • zachodzi uzasadniona obawa, że Usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z charakterem i przeznaczeniem Usługi, w szczególności, gdy będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Beeq Sp. z o.o przez innych Użytkowników;

 • zachodzi obawa, że za pomocą Usługi wykonywane będą czynności stanowiące czyny bezprawne, w szczególności przesyłany będzie spam;
  uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;

 • uprzednio osobiście albo wspólnie z innymi osobami, albo za pośrednictwem innych osób, Użytkownik korzystał z Usługi w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem;
 • Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z Usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące, w tym m.in. dokonał czynu bezprawnego.

Beeq Sp. z o.o oraz Użytkownikowi przysługuje prawo cesji na podmioty trzecie praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie Usługi. W przypadku dokonania przez Użytkownika cesji Użytkownik traci prawo dalszej eksploatacji Oprogramowania.
Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych, do trzech wersji wstecz z włączoną obsługą JavaScript i Cookies dla przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Internet Explorer / Edge, Safari, Opera

§6 Szczegółowe warunki świadczenia Usługi

Udostępnienie Użytkownikowi Oprogramowania Sklepu internetowego następuje na serwerze udostępnianym przez Beeq Sp. z o.o (on-line), na którym Oprogramowanie to jest zainstalowane, a Użytkownikowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) Oprogramowania oraz jego zainstalowania na innym serwerze.

Korzystanie z Usług może być związane z jednoczesnym skorzystaniem przez Użytkownika z innych usług Serwisu – usługi „Domeny internetowej” oraz usługi „Indywidualnej szaty graficznej” – na warunkach określonych szczegółowo w regulaminach dotyczących tych usług.
W ramach zawartej umowy o świadczenie Usług Beeq Sp. z o.o udziela Użytkownikowi odpłatnej i niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania zgodnie z jego przeznaczeniem tylko i wyłącznie na okres trwania abonamentu. Powyższa licencja uprawnia Użytkownika do zwielokrotnienia tymczasowego Oprogramowania poprzez jego wyświetlanie oraz stosowanie w celu prowadzenia Sklepu internetowego.
Użytkownikowi nie przysługuje prawo odpłatnego lub nieodpłatnego udostępniania Oprogramowania osobom trzecim za wyjątkiem jego udostępniania swoim klientom w zakresie niezbędnym do eksploatacji w ramach korzystania przez klientów ze Sklepu internetowego Użytkownika.

Użytkownik zobowiązany jest umieścić w Sklepie internetowym prowadzonym przez niego z wykorzystaniem Oprogramowania informację, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Beeq Sp. z o.o poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu widocznego linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową tanisklep.com.pl. Niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkuje utratą po stronie Użytkownika prawa korzystania z Oprogramowania tj. wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.

Umowa o świadczenie Usługi zawarta zostaje na czas jednego (1) okresu abonamentowego, w tym na ten sam okres zostaje udzielona licencja na korzystanie z Oprogramowania. Umowa ulegnie przedłużeniu na kolejny okres jednego (1) okresu abonamentowego, rozpoczynający się bezpośrednio po upływie dotychczasowego okresu obowiązywania umowy, w przypadku skorzystania przez Użytkownika z opcji przedłużenia za pomocą udostępnionych w Serwisie funkcji, oznacza to w szczególności, że umowa ulega przedłużeniu z dniem następującym po ostatnim dniu obowiązywania ostatniej umowy, nawet, jeżeli płatność nastąpiła później. Na tej samej zasadzie umowa może zostać przedłużona o kolejne okresy abonamentowe. Warunki opisane w niniejszym ustępie nie mają zastosowania w przypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony, co dopuszczalne jest na podstawie indywidualnych uzgodnień Beeq Sp. z o.o i Użytkownika.

W wypadku zawarcia umowy na czas nieoznaczony Użytkownikowi oraz Beeq Sp. z o.o przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

W okresie abonamentu Użytkownikowi przysługuje prawo korzystania z Asysty obejmującej wsparcie techniczne w kwestiach dotyczących korzystania z Oprogramowania, polegającej na doradztwie telefonicznym i e-mailowym w tym przedmiocie.

Realizacja Asysty może wiązać się z koniecznością udostępnienia przez Użytkownika jego hasła i loginu służących do rejestracji w panelu administracyjnym Sklepu internetowego Użytkownika i w takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest do ich podania Beeq Sp. z o.o.
W ramach Asysty Beeq Sp. z o.o przekazuje Użytkownikowi również porady dotyczące Oprogramowania lub prowadzenia sklepu internetowego z wykorzystaniem tego Oprogramowania, w tym w zakresie nowych funkcji i rozszerzeń w Oprogramowaniu.

W przypadku wykrycia błędów w działaniu Oprogramowania lub jego zaktualizowanej wersji Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Beeq Sp. z o.o ich usunięcia w odpowiednim terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu (naprawa gwarancyjna).
Z zastrzeżeniem § 4 ust. 1, korzystanie z Usług jest odpłatne.

Opłata z tytułu korzystania z Usług jest pobierana w wysokości i na zasadach określonych w aktualnej w momencie zawierania umowy (w tym przedłużania umowy) o świadczenie Usług, dostępnej w Serwisie, wersji cennika, z zastrzeżeniem ust. 14.
Zmiany dotyczące wysokości opłat za usługi, nie mają wpływu na już uiszczone przez Użytkownika opłaty.

W opłacie, o której mowa w ust. 12, mieszczą się: opłata licencyjna z tytułu korzystania z Oprogramowania oraz opłata za Asystę – za okres abonamentu.

W trakcie trwania Usługi, Użytkownik ma możliwość zmiany pakietu za zgodą Beeq Sp. z o.o. W przypadku zmiany na Usługę droższą, pozostały okres ważności zostanie przeliczony według parametrów Usługi droższej. Zmiana na Usługę tańszą nie powoduje przedłużenia opłaconego okresu.

Opłaty za Usługi z zasady uiszczane są z góry i mogą być uiszczane przy użyciu form płatności wskazanych w Serwisie.

Do zamówionych przez Użytkownika dodatkowych, zwłaszcza dostępnych w Serwisie, usług, w tym usług, o których mowa w ust. 2, jeżeli z odrębnych ustaleń lub regulaminów nie wynika inaczej – postanowienia Regulaminu, a zwłaszcza w zakresie odpowiedzialności Beeq Sp. z o.o, stosuje się odpowiednio.

 

Odpowiedzialność Beeq Sp. z o.o z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług ogranicza się do równowartości opłaty za świadczenie Usług uiszczonej przez Użytkownika na rzecz Beeq Sp. z o.o za okres rozliczeniowy, w którym powstało zdarzenie będące podstawą roszczenia.

Beeq Sp. z o.o gwarantuje dostępność usługi Sklepu internetowego w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie 99 % w skali miesiąca. W przypadku wystąpienia przerw w świadczeniu Usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, Beeq Sp. z o.o zobowiązany jest do przedłużenia, na wniosek Użytkownika, okresu abonamentowego usługi o 1 dzień za każde rozpoczęte 24 godziny łącznego czasu trwania przerw.

Beeq Sp. z o.o zastrzega możliwość wystąpienia przerw w zapewnieniu dostępności Oprogramowania w ramach świadczenia Usługi – w celu zaktualizowania Oprogramowania. O terminach przerw Użytkownicy są – z odpowiednim wyprzedzeniem – zawiadamiani przez Beeq Sp. z o.o drogą mailową. Beeq Sp. z o.o podejmuje starania, aby terminy przerw były możliwie najmniej uciążliwe z punktu widzenia funkcjonowania Sklepów internetowych Użytkowników, do prowadzenia którego jest wykorzystywane Oprogramowanie.

Beeq Sp. z o.o nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Oprogramowania spowodowane:

 • jego nieprawidłowym użytkowaniem przez Użytkownika, w tym jego niedozwoloną modyfikacją,

 • wadliwym działaniem sprzętu lub innego oprogramowania komputerowego Użytkownika,

 • działaniem osób trzecich, które nie są podwykonawcami Beeq Sp. z o.o lub siły wyższej.

§7 Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz użytkowników korzystających z Serwisu jest Beeq Sp. z o.o natomiast administratorem danych osobowych użytkowników i klientów Sklepu internetowego Użytkownika jest Użytkownik.

Użytkownicy zawierając umowę o świadczenie Usług z Beeq Sp. z o.o powierzają Beeq Sp. z o.o do przetwarzania dane osobowe klientów i użytkowników Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych będącą załącznikiem do Regulaminu.

Beeq Sp. z o.o zapewnia ochronę powierzanych mu przez Użytkowników do przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności w: Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz odpowiednich aktach wykonawczych, a także, od 25 maja 2018 roku w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”).

Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest całkowicie dobrowolne,(Jeżeli dotarłeś do tego miejsca i jesteś naszym klientem, napisz „Przeczytałem regulamin z datą w formie DD/MM/RRR” nagrodą jest 1-mc działania sklepu za darmo pod warunkiem posiadania sklepu na email: sklepy@tanisklep.com.pl) ale równocześnie konieczne dla realizacji Usług, o których mowa w Regulaminie – w przypadku niepodania danych niemożliwe będzie zawarcie umowy o świadczenie Usług.

Beeq Sp. z o.o stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osób trzecich lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników znajdują się. Poniżej regulaminu

Beeq Sp. z o.o ma prawo wykorzystywać wybrane dane charakteryzujące Sklepy internetowe prowadzone przez Użytkowników z wykorzystaniem Oprogramowania (w tym m.in. liczby produktów, transakcji i klientów) – do własnych analiz, których celem jest zapewnienie rozwoju funkcjonalności Oprogramowania. Dane te mogą być publikowane przez Beeq Sp. z o.o, lecz wyłącznie w ramach zbiorczych podsumowań dotyczących tych sklepów, w sposób nie indywidualizujący poszczególnych sklepów. Wykorzystywanie danych nie obejmuje danych osobowych klientów tych sklepów.

§8 Reklamacje

Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji dotyczących, jakości świadczenia Usług.
Reklamacje składane są drogą elektroniczną na następujący adres e-mailowy: sklepy@tanisklep.com.pl
Beeq Sp. z o.o rozpatruje reklamację Użytkownika w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana Użytkownikowi pocztą drogą elektroniczną.

§9 Postanowienia końcowe

Regulamin, a także powiązane z zawieraną na jego podstawie umową o świadczenie Usług elementy, takie jak cennik, mogą ulec zmianie, o czym Użytkownicy zostaną powiadomieni, za pośrednictwem panelu Użytkownika w Serwisie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, co najmniej na 7 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian.

Użytkownik przed proponowaną datą wejścia w życie zmian ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez ponoszenia dodatkowych opłat, z zastrzeżeniem ustępu 3. W takim wypadku umowa ulega rozwiązaniu:

 • po zakończeniu świadczenia Usług opłaconych przez Użytkownika – w przypadku, gdy zmiana dotyczy wysokości opłat za usługi, a Użytkownik uiścił

 • opłatę według cen obowiązujących przed tą zmianą;
  z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałym zakresie. 
  z momentem wejścia w życie tych zmian – w pozostałym zakresie.

Wypowiedzenie powinno zostać skierowane w formie pisemnej na adres Beeq Sp. z o.o. W przypadku złożenia wypowiedzenia umowy w formie dokumentowej Beeq Sp. z o.o może wedle własnego uznania przyjąć wypowiedzenie lub uzależnić jego przyjęcie od potwierdzenia jego w formie pisemnej.

W przypadku braku wypowiedzenia umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2 przyjmuje się, że Użytkownik akceptuje zmiany i obowiązuje go nowa wersja Regulaminu, a także dokumentów, o których mowa w ust. 1 – jeśli to one są zmieniane.

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest w języku polskim.

Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk, dostarczenie dokumentów w formie papierowej wiąże się z dodatkowymi opłatami – cennik. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Użytkownikowi istotnych postanowień umowy o świadczenie Usługi następuje poprzez zawarcie treści Regulaminu na ww. stronie.

Prawem właściwym dla umowy o świadczenie Usług jest prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym w przypadku ewentualnych sporów jest sąd właściwy dla siedziby Beeq Sp. z o.o.

Za działania osób działających w imieniu Użytkownika (w tym pracowników), którym Użytkownik przekazał dane dostępowe do Sklepu internetowego Użytkownik odpowiada jak za działania własne, a zwłaszcza za wykupienie usług w ramach Serwisu. Postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania do działań wykonywanych przez Beeq Sp. z o.o w ramach świadczenia usługi Asysty.
Beeq Sp. z o.o ma prawo publikować na swojej stronie internetowej, dla celów marketingowych, informacje obejmujące nazwy oraz adresy internetowe Sklepów internetowych prowadzonych przez Użytkowników z użyciem Oprogramowania. Beeq Sp. z o.o zobowiązuje się do usunięcia tych informacji na indywidualne żądanie Użytkownika, którego informacje te dotyczą.

 Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu tanisklep.com.pl lub bestcheapshop.online  dostępnego pod adresem tanisklep.com.pl lub bestcheapshop.online  („Serwis”)
Obowiązuje od 09.04.2020 r.

Drogi Użytkowniku!
Dbamy o twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z usług oferowanych w naszym serwisie czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz, kierowany do przedsiębiorców, Serwis.

Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Niniejsza polityka ma zastosowanie do wszystkich działań wykonywanych przez Administratora w ramach Serwisu, a także w związku z nim.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych podawanych za pośrednictwem Serwisu jest: Beeq Sp. z o.o. z siedzibą w Palikije Pierwsze 4, Wojciechów, kod 24-204 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000764001 o kapitale zakładowym 5000,00 zł (w całości wpłacony)

(„Administrator”) za wyjątkiem danych osobowych powierzonych do przetwarzania Beeq Sp. z o.o. przez innych administratorów danych osobowych, a w szczególności danych powierzonych przez sprzedawców prowadzących sprzedaż na platformie tanisklep.com.pl lub bestcheapshop.online  w stosunku, do których administratorami danych są poszczególni sprzedawcy.

Dane kontaktowe Administratora:

sklepy@tanisklep.com.pl

store@bestcheapshop.online  

DANE OSOBOWE

Jeśli zamierzasz korzystać z naszych usług, zostaniesz poproszony o podanie nam twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Serwisu i świadczeniem usług w nim oferowanych („Usługi”) w zależności od tego, na które się zdecydujesz.

Usługami świadczonymi w naszym Serwisie są w szczególności, ale nie wyłącznie, usługi polegające na:


udostępnieniu oprogramowania sklepów internetowych – tanisklep.com.pl lub bestcheapshop.online, w ramach licencji SAAS,
udostępnieniu oprogramowania sklepów internetowych – tanisklep.com.pl lub bestcheapshop.online, w ramach licencji samodzielnej,
świadczeniu usługi hostingu,
świadczeniu usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych,
wykonaniu indywidualnej szaty graficznej dla sklepu,

PRZETWARZANIE DANYCH

Przetwarzając twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa (zwłaszcza z RODO), w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

CELE PRZETWARZANIA

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • świadczenie poszczególnych usług oferowanych w Serwisie, w tym wysyłanie materiałów edukacyjnych oraz obsługa szkoleń,
 • marketing bezpośredni oferowanych usług, inny niż newsletter tj. oparty na twojej zgodzie,
 • wysyłanie newslettera tj. świadczenie usług drogą elektroniczną.

Ponadto wykorzystujemy twoje dane do marketingu bezpośredniego dostosowując do ciebie wyświetlane treści reklamowe.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane osobowe przetwarzamy tylko gdy mamy ku temu podstawę prawną. Podstawami, które mają zastosowanie w naszym Serwisie, a także w związku z nim

w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku są:

 • umowa o świadczenie Usług lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem tej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • ciążący na nas obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością w przypadku odpłatnych usług (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z Serwisem, w tym świadczonymi Usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu użytkowników odwiedzających Serwis w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu opinii użytkowników Serwisu o Serwisie co pozwala nam go ulepszać zgodnie z sugestiami użytkowników (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na zbieraniu danych w celach statystycznych oraz analitycznych co pozwala nam na optymalizację naszego Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na analizie wybranych i zarejestrowanych rozmów z działem obsługi klienta naszego Serwisu w celu poprawy jakości świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Twoja zgoda wyrażona w Serwisie w przypadku gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest twoja zgoda pamiętaj, że możesz ją w każdej chwili wycofać lub ograniczyć.

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PODANIE DANYCH

Podanie danych osobowych w naszym Serwisie jest dobrowolne, ale w większości przypadków konieczne do:
skorzystania z Usług (tj. zawarcia z nami umowy) lub otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Serwisie, jeśli zdecydujesz się na ich otrzymywanie.

TWOJE PRAWA

Masz prawo:

 • dostępu do twoich danych osobowych,
 • ich sprostowania,
 • żądania usunięcia
 • żądania ograniczenia przetwarzania
 • przeniesienia danych do innego administratora danych,

a także prawo:
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
z przyczyn związanych z twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Nasze dane kontaktowe to: sklepy@tanisklep.com.pl lub store@bestcheapshop.online  

 

 

Jeśli uznasz, że twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

ODBIORCY DANYCH (PODMIOTY Z USŁUG, KTÓRYCH KORZYSTAMY)

W związku z naszym Serwisem korzystamy z usług innych podmiotów, które świadczą dla nas usługi wspierające naszą działalność. Tym samym

Twoje dane mogą być przekazywane, wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce.

W przypadku użytkowników odwiedzających Serwis:


firmom hostingowym zapewniającym nam miejsce na serwerach,
dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych o ile użytkownik nie wniesie skutecznego sprzeciwu w stosunku do takiego przetwarzania jego danych. W przypadku usług opartych o pliki cookies sprzeciw może być w szczególności wyrażony za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

W przypadku wszystkich Usług:
firmom hostingowym zapewniającym miejsce na serwerach,
osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierającym naszą bieżącą działalność,
dostawcy usług internetowych (w szczególności Google)*,
dostawcy oprogramowania pozwalającego na zbieranie opinii użytkowników Serwisu,
dostawcom oprogramowania do obsługi klientów oraz potencjalnych klientów w związku z Usługami*,
dostawcy oprogramowania do telefonicznej obsługi klientów i potencjalnych klientów w związku z usługami.

W przypadku wszystkich odpłatnych Usług dodatkowo:
– dostawcy platformy płatniczej za pośrednictwem, której możesz zapłacić za nasze Usługi tj. DotPay, przelewy24, PeP
dostawcy oprogramowania do wystawiania faktur,
podmiotom świadczącym obsługę księgową i rachunkową.

W przypadku świadczenia usługi pośrednictwa w rejestracji domen internetowych:
– rejestratorowi domen internetowych.

W przypadku wysłania do ciebie przesyłki drogą tradycyjną także:
firmie świadczącej usługi kurierskie/pocztowe.

W przypadku wysyłania do ciebie komunikatów systemowych oraz edukacyjnych, a także treści marketingowych drogą elektroniczną:
podmiotom dostarczającym oprogramowanie do wysyłania wiadomości marketingowych, zwłaszcza w ramach usługi newsletter*.

*W tych przypadkach może mieć miejsce przetwarzanie twoich danych również przez podmioty spoza Unii Europejskiej.(Jeżeli dotarłeś do tego miejsca i jesteś naszym klientem możesz otrzymać miesiąc działania sklepu za darmo wyślij email: RODO DD/MM/RRRR sklepy@tanisklep.com.pl) Właściwy poziom ochrony twoich danych, w tym poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej jako zbiór zasad gwarantujących odpowiednią ochronę twojej prywatności.

PROFILOWANIE

W naszym Serwisie automatycznie dopasowujemy treści (zwłaszcza marketingowe) do twoich zainteresowań i potrzeb, tj. dokonujemy profilowania, wykorzystując do tego twoje dane.
W Serwisie nie dokonujemy profilowania, na podstawie, którego podejmowane będą decyzje wywołujące wobec ciebie skutki prawne lub wpływające na ciebie w podobnie istotny sposób.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania twoich danych lub
ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych w związku naszą współpracą przez każdą ze stron lub
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą lub
zostanie przyjęty twój sprzeciw wobec przetwarzania twoich danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.
w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.).

W naszym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celu:

zapamiętywania informacji o twojej sesji,
statystycznym co pozwala nam rozwijać Serwis, a zwłaszcza świadczone Usługi,
marketingowym – dzięki temu wyświetlamy ci reklamy dopasowane do twoich zainteresowań i potrzeb,
udostępniania funkcji Serwisu, w tym możliwości korzystania z naszych Usług,
prawidłowego, a także sprawniejszego tj. szybszego i łatwiejszego dla użytkownika, działania Serwisu.

Ciasteczka nie powodują zmian w ustawieniach twojego urządzenia.

Korzystając z odpowiednich opcji twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies lub blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce.

Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:
– Firefox,
– Chrome,
– Safari,
– Internet Explorer / Microsoft Edge.

Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.
W naszym Serwisie wykorzystujemy dwa rodzaje ciasteczek tj.:
sesyjne – pozostające na twoim urządzeniu jedynie podczas korzystania z Serwisu,
stałe – pozostające na twoim urządzeniu tak długo jak jest ustawiony dla nich czas życia lub do momentu ich usunięcia przez ciebie.